INTERNET PRO (bloki)

Fiber To The Home

120Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 99,00 zł.
200Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 49,00 zł.
300Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 1,00 zł.

Regulamin promocji "Internet PRO (bloki)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (bloki)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.04.2019 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "INTERNET PRO BLOKI"
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 12 miesiące
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 120down/10up Mb/s w cenie 44,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 149.00 zł brutto,
  2. dla umowy na 24 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 120down/10up Mb/s w cenie 44,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99.00 zł brutto,
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/20up Mb/s w cenie 49,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 49.00 zł brutto,
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 300down/30up Mb/s w cenie 65,00 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł brutto,
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a i b może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router Światłowodowy ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
  4. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt b, może wykorzystać jako dodatkową premię:
   1. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
 7. Wysokość udzielonych premii:
  1. dla ust. 6 pkt a i b wysokość udzielonych premii za montaż/aktywację stanowi różnica między kosztem montażu/aktywacji wynikającej z UMOWY PROMOCYJNEJ o ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU, a ceną premiową za montaż/aktywację odpowiednią dla wybranego pakietu,
 8. Router o którym mowa w ust. 6 pkt c ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł brutto i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.